NIRANJAN CHANDRASHEKHAR CHERIYAMANE

cabinet-secretariat:-cheriyamane-and-ms-kata-appointed-as-ds

Cabinet Secretariat: Cheriyamane and Ms Kata appointed as DS

Ms Amrapali Kata (IAS:2010:AP) appointed as Deputy Secretary, Cabinet Secretariat for a period of 04 years. Further, Niranjan Chandrashekhar Cheriyamane (IRS C&CE:2008) appointed as Deputy Secretary, Cabinet Secretariat for a period of 04 years.

28 Oct 2019
cabinet-secretariat:-cheriyamane-and-ms-kata-appointed-as-ds

Cabinet Secretariat: Cheriyamane and Ms Kata appointed as DS

By IndianMandarins 28 Oct 2019

Ms Amrapali Kata (IAS:2010:AP) appointed as Deputy Secretary, Cabinet Secretariat for a period of 04 years. Further, Niranjan Chandrashekhar Cheriyamane (IRS C&CE:2008) appointed as Deputy Secretary, Cabinet Secretariat for a period of 04 years.

free stat counter